Публічний договір (Оферта) про надання освітніх послуг

«Виконавець» - юридична особа, або фізична особа-підприємець, що зареєстрована в установленому законом порядку та здійснює свою діяльність під торговою маркою «englishmate», що зазначена в рахунку/замовленні до цього публічного договору, з однієї сторони, та «Замовник», який приєднався до умов цієї оферти у встановленому нижче порядку, при спільному згадуванні – «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей публічний договір про надання освітніх послуг, далі – «Договір» на наступних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публікація (розміщення) цих умов на веб-сайті Виконавця у мережі Інтернет за адресою: www.englishmate.online/oferta (далі – «Сайт») є публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти Договір з необмеженим колом фізичних осіб.

1.2. Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного (в усній формі) або електронного зв’язку (в письмовій формі), що розміщені на офіційному сайті Виконавця.

1.3. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених ним у Замовленні, без будь-яких винятків і/або обмежень. Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору в простій письмовій формі. Окрім того, прийняття пропозиції Замовником укласти договір означає, що Замовнику зрозумілі всі умови надання послуг та умови оферти, Замовник скористався правом отримати у Виконавця будь-які роз'яснення щодо умов надання послуг за даною офертою, а також підтверджує те, що умови надання послуг і запропоновані можливості відповідають волі, потребі та вимогам Замовника. Акцепт оферти означає, що Оферта не містить явно обтяжливих для Замовника умов, які Замовник, виходячи зі своїх інтересів, не прийняв би при наявності у нього можливості брати участь у визначенні умов Оферти, а послуги, зазначені в цій Оферті, не є нав'язаними Замовнику.

1.4. Ці умови, а також умови надання послуг, визначені Замовником у Замовленні, становлять Договір. Договір може бути укладений виключно у порядку, визначеному цими умовами. При цьому, Замовник не може запропонувати Виконавцю свої умови Договору або укласти його у спосіб, що не відповідає цим умовам.

1.5. Днем укладення даного Договору є день здійснення Замовником повної або часткової оплати послуг.

1.6. Замовник - фізична особа, що має повну дієздатність та досягла 18-річного віку. Допускається укладення договору законним представником в інтересах неповнолітньої особи (батьком або опікуном). У разі укладення договору від імені юридичної особи, представник повинен мати необхідний обсяг повноважень.

1.7. Замовник на власний розсуд може визначити особу (Учасника), який (яка) отримуватиме Послуги за Договором. Відповідальним перед Виконавцем за виконання своїх обов'язків з оплати послуг лишається Замовник.

1.8. Після отримання Замовником (або Учасником) послуг за договором, Замовник зобов’язаний підписати акт наданих послуг. Послуги вважаються прийнятими після підписання сторонами акту наданих послуг або за відсутністю підпису Замовника, якщо останній не з’явився для його підписання і не висунув претензій щодо наданих Виконавцем послуг в строк 7 (сім) календарних днів з дати закінчення надання послуг. У такому випадку зобов’язання Виконавця за цим договором вважаються виконаними, а послуги надані якісно, в повному обсязі та прийняті замовником і у сторін будь-які фінансові та інші претензії одна до одної відсутні.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Замовнику або визначеній Замовником особі (далі – «Учасник»), комплекс освітніх послуг, пов’язаних з вивченням іноземної мови, у тому числі з поглибленою підготовкою у межах розроблених сертифікованими фахівцями навчальних програм (далі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується отримати та оплатити Виконавцеві такі Послуги.

2.2. Послуги надаються шляхом проведення онлайн занять.

2.3. Строки надання Послуг (перелік уроків у складі обраного Замовником пакету Послуг, графік занять, дати та час їх початку, група, до якої було включено Учасника) визначаються Виконавцем у Розкладі, що попередньо узгоджується з Виконавцем.

3. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Для укладення цього Договору, Замовник заповнює та направляє запит відповідно до пункту 1.2. цього Договору.

3.2. Виконавець розглядає запит Замовника, та у разі можливості надання Послуг в обумовлені Замовником строки, та відповідно до визначених у запиті умов, формує замовлення та рахунок на оплату Послуг, і направляє їх засобами електронної пошти Замовнику. Замовник після отримання рахунку здійснює його оплату на умовах, визначених розділом 5 Договору. Здійснення повної або часткової оплати також передбачається у рахунку на оплату.

3.3. Направлений запит на надання Послуг від Замовника, рахунок Виконавця, який сформований для оплати Замовником Послуг, та повна або часткова оплата Замовником вартості Послуг є підтвердженням того, що Договір укладено. Здійснення повної або часткової оплати вартості Послуг є також підтвердженням того, що Розклад погоджено Замовником.

3.4. Замовник до моменту здійснення оплати згідно з Рахунком, має право отримати консультації та роз’яснення щодо надання цих Послуг у координаторів (консультантів) Виконавця як засобами телефонного зв’язку, так і за допомогою обміну листами електронною поштою, або інших способів зв’язку, зазначених на офіційному сайті виконавця https://www.englishmate.online/.

3.5. Здійснення Замовником оплати (навіть часткової) є підтвердженням факту ознайомлення та погодження Замовника з усіма умовами Договору, Додатковими угодами та Додатками, які діють в рамках надання цих Послуг. При наявності факту сплати рахунку, Замовник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з його умовами.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець відповідно до Договору зобов’язується:

4.1.1. Надати Послуги відповідно до замовлення та цих умов.

4.1.2. Забезпечити Замовнику навчання з викладачем з педагогічною або лінгвістичною освітою, компетенція яких підтверджена відповідними документами про освіту.

4.1.3. Забезпечити проведення занять іноземною мовою індивідуально або відповідно до рівня групи, в разі, якщо Замовником обрано груповий формат навчання. Розподіл за групами відбувається відповідно до результатів тестування/співбесіди до початку вивчення відповідного курсу.

4.1.4. Забезпечити Замовника необхідними для навчання навчальними матеріалами відповідного рівня. Після закінчення навчального курсу Замовником надати сертифікат з інформацією про пройдений курс та рівнем володіння іноземною мовою Замовником (у разі успішного складання фінального тестування та відвідування не менше ніж 75%        занять).

4.1.5. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомляти про це Замовника. Повідомлення Замовника здійснюється в телефонному режимі або іншим способом, згідно з контактами, які вказував Замовник при акцептуванні цього Договору та здійснення замовлення.

4.2. Виконавець відповідно до Договору має право:

4.2.1. визначати рівень володіння Учасником іноземною мовою на власний розсуд до початку надання Послуг;

4.2.2. за результатом визначення рівня володіння Замовником (Учасником) іноземною мовою, спрямувати Замовника (Учасника) на індивідуальні заняття, або у навчальну групу з відповідним рівнем володіння іноземною мовою, якщо Замовником обрано груповий формат навчання;

4.2.3. до початку надання Послуг, а також у процесі їх надання, якщо це зумовлено обставинами, які знаходяться поза впливом Виконавця, змінювати осіб під керівництвом яких здійснюється безпосереднє надання Послуг (проведення уроків з іноземної мови);

4.2.4. у процесі надання Послуг залучати третіх осіб (без додаткового погодження із Замовником (Учасником), залишаючись відповідальним перед Замовником за їх якість;

4.2.5. змінювати порядок надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника, не змінюючи у такому випадку загальний обсяг Послуг, що надається;

4.2.6. формувати Розклад, змінювати його повністю або його окремі складові;

4.2.7. у випадку, якщо Учасник порушує етичні норми поведінки в процесі надання Послуг та заважає процесу навчання, Виконавець має право відсторонити Учасника від отримання Послуг без повернення грошових коштів останньому;

4.2.8. Виконавець має право не надавати Послуги та повернути грошові кошти Замовнику у разі, якщо існують причини, які не залежать від волі Виконавця;

4.2.9. вносити зміни та доповнення до запланованої програми занять щодо структури, графіку надання Послуг, порядку викладання матеріалу для покращення його засвоєння та форми проведення занять в односторонньому порядку за умови завчасного попередження Замовника про такі зміни не менше ніж за 1 (один) календарний день до запровадження змін/доповнень;

4.2.10. змінювати та/або корегувати процес надання Послуг з метою його оптимізації, підвищення якості Послуг, що надаються, включаючи, але не обмежуючись, вносити зміни до складу викладачів, методів та способів надання Послуг, в односторонньому порядку без попередніх повідомлень та/або погоджень із Замовником;

4.2.11. своєчасно та в повному розмірі отримувати оплату Послуг в порядку, визначеному в Договорі;

4.2.12. Послуги Виконавця надаються з обов’язковим дотриманням усіх Учасників процесу надання Послуг.

4.3. Замовник відповідно до Договору зобов’язаний:

4.3.1. забезпечити дотримання Учасником встановленого Виконавцем порядку надання Послуг та його присутність на онлайн заняттях згідно з Розкладом;

4.3.2. здійснити оплату Послуг в розмірах, у строки та в порядку, що встановлені Договором;

4.3.3. забезпечити можливість безпосереднього отримання Учасником Послуг.

4.3.4. приймати від Виконавця Послуги, що надаються згідно з цим Договором, в порядку, встановленому Договором.

4.4. Замовник відповідно до Договору має право:

4.4.1. отримувати Послуги у порядку та на умовах, встановлених Договором.

4.4.2. наприкінці строку отримання Послуг, отримати від Виконавця рекомендації щодо подальшого вивчення іноземної мови Учасником.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ

5.1. Вартість Послуг визначається в Замовленні відповідно до обраного Замовником пакета Послуг. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України.

5.2. У день укладення Договору, Замовник оплачує вартість Послуг у повному або частковому обсязі, згідно з рахунком, сформованого Виконавцем.

5.1. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, що надсилається на електронну пошту Замовника, зазначену у Замовленні (чи надається у письмовому вигляді), або шляхом внесення грошових коштів в касу Виконавця.

6. ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ ТА ПОВЕРНЕННЯ СПЛАЧЕНИХ КОШТІВ

6.1. Замовник має право відмовитись від Послуг в односторонньому порядку на умовах, встановлених цим розділом.

6.2. Відмова Замовника від Послуг відповідно до цього розділу має наслідок у вигляді розірвання Договору.

6.3. Відмова Замовника має бути викладена у формі електронного листа, направленого через способи зв’язку, вказані на офіційному сайті Виконавця https://www.englishmate.online/ та містити усі дані, які зазначались у замовленні, а також повідомлення про те, що Замовник відмовляється від Договору про надання освітніх послуг. Виконавець може забезпечити Замовника зразком обумовленої у цьому пункті відмови. Договір вважається розірваним з дня отримання Виконавцем відмови Замовника від Послуг.

6.4. Наведена у цьому розділі відмова вважається отриманою Виконавцем у день, коли з повідомленням ознайомився відповідний координатор (консультант), закріплений за Замовником.

6.4.1. Виконавець може доручати отримання обумовленої цим розділом відмови своїм

представникам, уповноваженим відповідно до вимог законодавства.

6.5. Замовник погоджується з тим, що сплачені ним грошові кошти, що становлять вартість цих Послуг та які надійшли у повному або частковому обсязі до Виконавця у передбаченому Договором порядку, не повертаються Замовнику в будь-якому разі, в тому числі й в разі відмови Замовника від цих Послуг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ФОРС-МАЖОР

7.1. За невиконання, неналежне виконання або порушення зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України.

7.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, передбачені Договором, повинна усунути (за можливості) такі порушення у найкоротший строк.

7.3. У разі вчинення Замовником (або Учасником) дій, що призвели до збитків Виконавця (в тому числі дій направлених на інших Учасників, програмне забезпечення чи навчальні матеріали), Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю розмір збитків протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання відповідної вимоги. При цьому Виконавець має право призупинити надання Послуг Замовнику (або Учасникові) до моменту отримання відшкодування завданих збитків/шкоди. В разі прострочення Замовником строку відшкодування збитків/шкоди більше ніж на 5 (п‘ять) робочих днів, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом надіслання на адресу Замовника відповідного письмового повідомлення за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання. У такому випадку, Виконавець не повертає Замовнику грошові кошти, які були сплачені за даним Договором.

7.4. Вчинене Замовником (або Учасником) порушення повинно бути підтверджено відповідним Актом, який складається Виконавцем, з зазначенням дати, та описом вчиненого порушення. Такий Акт повинен бути підписаний Замовником і Виконавцем. В разі відмови Замовника від підписання Акту Виконавець може залучити до підписання акту двох свідків, підписи яких в Акті підтверджують вчинення Замовником порушення.

7.5. У разі, якщо Замовник визначив отримувачем Послуг Учасника, відповідальним перед Виконавцем за виконання обов'язків з оплати Послуг та інших умов, передбачених цим Договором залишається Замовник.

7.6. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або за невиконання зобов’язань за цим Договором, у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), таких як: повінь, землетрус, пожежа і інші явища природи, введення надзвичайного положення або воєнного стану, страйки, карантини, епідемії (в тому числі або не обмежуючись таких як коронавірус та ін.), надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я, обмежувальні дії влади, зміни в чинному як в національному законодавстві, законні дії органів державної влади і її структурних підрозділів і інші обставини непереборної сили.

7.7. Сторона, для якої виникли умови, при яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу сторону про настання цих обставин. Повідомлення повинно містити дані про настання й характер обставин, їхні можливі наслідки, а також пропозиції щодо подальших дій Сторін у зв’язку з настанням таких обставин.

7.8. При виникненні форс-мажорних обставин, за згодою Сторін, терміни виконання зобов’язань за даним Договором можуть змінюватись (пропорційно терміну дії форс-мажорних обставин чи їх наслідків) або Договір розривається.

7.9. Сторони погодили, що для них достатнім підтвердженням форс-мажорних обставин буде опублікування на офіційних вебсайтах державних органів влади наступних документів: рішення Президента України про запровадження надзвичайної ситуації в Україні або воєнного стану, рішення (або постанова), розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визнання окремих місцевостей (областей) України постраждалими від несприятливих погодних умов, запровадження національного (регіонального) карантину у зв’язку з будь-якими епідеміями/вірусними інфекціями (в тому числі, але не обмежуючись: епідемія\карантин через коронавірус), рішення постійної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо впровадження карантину, накази, розпорядження Міністерства охорони здоров’я України і т.д., які стали причиною неможливості виконання зобов’язань.

7.10.Виконавець не несе відповідальність за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо воно було викликане перешкодою поза її контролем.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір набирає чинності з моменту вчинення Сторонами усієї сукупності дій, визначених Розділом 3 цього Договору, та діє до закінчення строку надання Послуг.

8.2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін.

8.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Виконавцю відмови на умовах та у порядку, передбачених Розділом 6 цих умов. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника, Виконавець має право на власний розсуд запропонувати спеціальні умови (знижку) при укладенні наступного Договору. Такі спеціальні умови (знижка) можуть бути запропоновані Виконавцем Замовнику якщо за Договором, який розривається, спожито не більш ніж половина запланованих до надання Послуг.

8.4. Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку шляхом надіслання відповідного повідомлення на електронну пошту Замовника (чи інший погоджений канал зв’язку), якщо:

(А) Учасник порушує правила спілкування в навчальній групі, що не дає можливості іншим Учасникам отримувати належно освітні послуги;

(Б) Учасник намагається втрутитись в роботу сайту, серверів та інших автоматизованих систем Виконавця.

(В) Якщо Замовник не здійснив другу частину оплати до початку надання цих Послуг (п. 5.2. Договору) в такому випадку, Замовник (Учасник) позбавлений права на їх отримання.

(Г) Замовник (Учасник) грубо порушує інші умови цього Договору.

8.5. Замовник погоджується з тим, що сплачені ним грошові кошти, що становлять вартість цих Послуг та які надійшли у повному або частковому обсязі до Виконавця у передбаченому Договором порядку, не повертаються Замовнику в будь-якому разі, в тому числі й в разі застосування Виконавцем випадків, які передбачені цим Розділом.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори та розбіжності, що виникнуть у процесі виконання умов Договору або у зв’язку з їх тлумаченням вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими домовленістю Сторін, вони передаються на розгляд суду згідно з чинним законодавством України.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ГАРАНТІЇ

10.1. Результати успішності Учасників однієї й тієї ж навчальної групи можуть значно відрізнятися при отриманні ними освітніх послуг. Отримання сертифіката з інформацією про пройдений курс та рівнем володіння іноземною мовою залежить від особистих зусиль Замовник (Учасника), відвідуваності занять та успішності у засвоюванні матеріалу та інших факторів, які знаходяться поза контролем Виконавця.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Знак для товарів і послуг, а також торговельне найменування «englishmate» належать Виконавцю. Замовник не може використовувати зазначені знаки для товарів і послуг у комерційних цілях без письмового дозволу Виконавця.

11.2.На всі назви брендів та товарні знаки, що згадуються на сайті, включаючи назви брендів та товарні знаки, що належать третім особам, поширюється дія чинного законодавства. Їх згадка на сайті або в навчальних матеріалах Виконавця не означає, що вони не захищені правами третіх осіб.

11.3.Всі матеріали, розміщені на сайті, а також матеріали, надані Замовнику (Учаснику) протягом надання освітніх послуг, є об'єктом авторського права. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів з метою іншою, ніж визначено цим Договором.

11.4. У разі виявлення фактів незаконного використання нашої інтелектуальної власності (використання бренду; копіювання або перероблення матеріалів курсу, або їх поширення; покупка доступу до курсу для спільного користування та передача облікових даних для доступу до навчання третім особам і ін.), ми маємо право припинити надання Послуг, не допускати порушника до занять і заблокувати обліковий запис порушника, без відшкодування вартості навчання.

11.5. Виконавець має право за своїм вибором вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1.Даний договір є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

12.2.Направлення повідомлень (окрім відмови Замовника від надання освітніх послуг, що

передбачено п.п. 6.3- 6.4.), передбачених Договором однією Стороною іншій Стороні здійснюється за електронною адресою такої іншої Сторони, зазначеною у цьому Договорі або іншим погодженим каналом зв’язку.

12.3.Укладенням Договору Замовник надає Виконавцю, та усім третім особам, залученим

Виконавцем для надання Послуг, безумовну згоду на:

12.3.1. на збирання та обробку персональних даних Замовника та Учасника, які є необхідними для виконання Договору

12.3.2. на використання робіт, світлин (фото) або відеозаписів Учасника та інших матеріалів, створених у процесі надання Послуг, з метою рекламування або презентації послуг Виконавця «englishmate» та досягнень інших Учасників.

12.4.Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ці умови, у тому числі шляхом викладення їх у новій редакції. Про зміну цих умов Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення їх на Сайті. При цьому Замовник зобов’язується самостійно відстежувати зміни до цих умов, шляхом періодичного відвідування Сайту. Умови діють до тих пір, поки не будуть змінені або відкликані Виконавцем.

12.5.При укладенні цього Договору, Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право надсилати йому письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали в месенджери або за номером телефону та e-mail, зазначеним при Замовленні. Замовник має право, при необхідності, відмовитися від їх отримання.

12.6.У разі, якщо разом з новою редакцією Договору зміниться і Виконавець, відповідальним перед Замовником в будь-якому разі буде той Виконавець, з яким Замовник здійснив його акцептування та оплату. Адреса (посилання) та сам Договір за якою Замовник здійснив акцептування залишиться як для Замовника так і для Виконавця чинними.

12.7. В порядку ч. 1 ст. 307 ЦК України, Замовник акцептуванням цього Договору дає добровільну згоду на здійснення Виконавцем відкритого відеозапису процесу надання Послуг (зокрема, під час проведення занять). Замовник розуміє і погоджується з тим, що під відеозапис може підпадати й Особа, визначена Замовником для отримання Послуг. Замовник розуміє та погоджується, що відкритий відеозапис ведеться Виконавцем з метою підвищення рівня безпеки всіх Учасників, а також контролю та підвищення якості надання Послуг.